کارخانجات نورد و لوله سمنان

آنالیز مواد اولیه و خواص مکانیکی

BS 1387  لوله فولادی

Isiri3765  لوله آب استاندارد  (موسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران )

15_2

STANDARD OF RAW MATERIAL
CHEMICAL COMPOSITION

MECHANICAL PROPERTIES

JIS G3131 / G3132 / G3114
HOT ROLLED MILD STEEL PLATES, SHEETS AND STRIP

HOT ROLLED CARBON STEEL STRIP FOR PIPES AND TUBES

COLD ROLLED CARBON STEEL SHEETS AND STRIP

شکل دهی لوله ها به تدریج به شکل درز باز شکل داده می شود از فرآیند جوشکاری SAW  استفاده میشود و لوله ها توسط راهنماهایی به منظور محافظت لبه ها و ایجاد یک خط جوش یکنواخت انتقال داده می شود جهت دستیابی به بهترین کیفیت و ساختار همگن در مواد جوش خارجی و جوش داخلی با ترکیب یکسان ایجاد می گردد . لوله و سطح و پخ های آن به طور مطلوب با یکدیگر جوش داده می شود انتهای لوله ها به طور دقیق و تمیز کاملا در یک راستا قرار می گیرند.                  

PIPE DIMENSIONS AND THEIR CORRESPONDING WEIGHT PER METER

پیوند به این صفحه